FLUKE EUROPE BV - ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE E-COMMERCE

Herzien op 17 feb. 2020

DEZE VOORWAARDEN ZIJN LEIDEND.DIT DOCUMENT BEVAT UITERST BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, EVENALS VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE MOGELIJK OP U VAN TOEPASSING ZIJN. U WORDT VERZOCHT DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR TE LEZEN.

DOOR DIENSTEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE TE BESTELLEN, VERKLAART U DE WETTELIJKE LEEFTIJD TE HEBBEN OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, EN STEMT U IN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. U VERKLAART DAT (i) ALS U EEN BESTELLING PLAATST NAMENS EEN ORGANISATIE OF BEDRIJF, U WETTELIJK BEVOEGD BENT OM DEZE ORGANISATIE OF DIT BEDRIJF AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN OF (ii) ALS U VOOR EIGEN REKENING EEN BESTELLING PLAATST, U DIT DOET VOOR DOELEINDEN DIE SAMENHANGEN MET UW WERKZAAMHEDEN OF BEROEP.

U MAG GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DEZE WEBSITE BESTELLEN (i) ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, (ii) ALS U NIET (A) TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT OF, ALS DAT OUDER IS, (B) DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM EEN BINDENDE OVEREENKOMST AAN TE GAAN MET FLUKE, (iii) VOOR DOELEINDEN DIE NIET SAMENHANGEN MET UW WERKZAAMHEDEN OF BEROEP, OF (iv) ALS TOEPASSELIJKE WETGEVING U VERBIEDT OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD, PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DEZE WEBSITE TE RAADPLEGEN OF TE GEBRUIKEN.

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop en verkoop van producten en diensten door Fluke Europe B.V. (al naar gelang de context aangeduid als "Fluke", "ons" of "wij") via shop.fluke.com of een andere in de Europese Unie gehoste website (elk aangeduid als de "Site"). Deze Voorwaarden kunnen door Fluke te allen tijde zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht op de datum van laatste bijwerking waarnaar wordt verwezen op de Site of op de hierboven vermelde herzieningsdatum voor deze Voorwaarden, al naar gelang welke zich later voordoet. U dient deze Voorwaarden door te lezen alvorens op de Site verkrijgbare producten of diensten te kopen. Door de Site te blijven gebruiken stemt u in met dergelijke wijzigingen.

Deze Voorwaarden maken integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de Site die in het algemeen van toepassing zijn op het gebruik van de Site. U dient tevens ons Privacybeleid aandachtig door te lezen alvorens producten of diensten via de Site te bestellen.

VERZENDING; LEVERING; EIGENDOMSRECHT EN RISICO VAN VERLIES. (a) Wij zorgen ervoor dat de producten aan u worden verzonden. Raadpleeg de pagina van het betreffende product voor specifieke leveringsopties. U betaalt alle verzend- en handlingkosten, tenzij anders vermeld in onze orderbevestiging. (b) Levering vindt plaats vrachtvrij inclusief verzekering (CIP, Incoterms 2010). Eigendomsrecht en risico van verlies gaan over op u zodra de producten worden geleverd aan de eerste vervoerder. Verzendings- en leveringsdata zijn schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de verzending.

PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN. (a) Alle op de Site vermelde prijzen, kortingen en aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijs van een product of dienst is de op de Site vermelde prijs op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, behoudens eventueel van toepassing zijnde aanbiedingen of kortingen. De prijs wordt duidelijk vermeld in de orderbevestiging die u per e-mail ontvangt. Prijsverhogingen gelden uitsluitend voor bestellingen die worden geplaatst nadat de verhoging van kracht wordt. We streven ernaar accurate prijsinformatie weer te geven, maar soms kan met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid sprake zijn van onbedoelde typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te allen tijde te corrigeren en om hieruit voortvloeiende bestellingen te annuleren. (b) U verklaart en garandeert dat (i) de aan ons verstrekte informatie omtrent uw betaalpas, creditcard of ander betaalmiddel juist en volledig is, (ii) u bevoegd bent om deze betaalmiddelen te gebruiken voor de aanschaf, en (iii) door u verschuldigde kosten zullen worden voldaan door de aanbieder van uw betaalpas, uw creditcardbedrijf of andere betalingsdienstaanbieder, en (iv) u alle door Fluke ten tijde van de aankoop in rekening gebrachte kosten zult betalen, waaronder verzend- en handlingkosten en alle toepasselijke belastingen.

ANNULERING. U stemt ermee in dat uw bestelling een aanbod is om alle in uw bestelling vermelde producten overeenkomstig deze Voorwaarden te kopen. Alle bestellingen moeten door ons worden aanvaard; is dit niet het geval, dan zijn we niet verplicht om de producten aan u te verkopen. Het staat ons vrij bestellingen te weigeren, zelfs nadat we u per e-mail een bevestiging hebben gestuurd met uw ordernummer en details van de artikelen die u hebt besteld. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd of uitgesteld zonder de schriftelijke toestemming van Fluke, en bij annulering of uitstel worden door Fluke kosten in rekening gebracht.

RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN. Behalve voor producten waarvan op de Site wordt vermeld dat ze niet kunnen worden geretourneerd, accepteren we retourzending van de producten tegen terugbetaling van uw aankoopprijs, verminderd met de oorspronkelijke verzend- en handlingkosten, op voorwaarde dat de ongebruikte producten binnen 30 dagen na de levering met een geldig aankoopbewijs en in hun oorspronkelijke, onbeschadigde en ongemarkeerde verpakking worden geretourneerd. Fluke behoudt zich het recht voor om redelijke herverpakkingskosten in rekening te brengen mochten producten in een beschadigde of gemarkeerde verpakking worden geretourneerd. Om producten te retourneren, moet u een e-mail sturen naar ecomorders.emea@fluke.comom een RMA-nummer ("return merchandise authorization") te verkrijgen alvorens uw product te verzenden. Retourzendingen zonder RMA-nummer worden niet in behandeling genomen.

Alle verzend- en handlingkosten voor geretourneerde artikelen komen voor uw rekening, tenzij anders vermeld. U draagt het risico van verlies tijdens de verzending. Voor retourzendingen kunnen herbevoorradingskosten worden aangerekend. Terugbetalingen worden binnen circa 15 werkdagen na ontvangst van uw product verwerkt. Uw terugbetaling vindt plaats volgens dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om de oorspronkelijke aankoop op de Site te verrichten. WIJ BETALEN GEEN GELD TERUG VOOR PRODUCTEN WAARVAN OP DE SITE WORDT VERMELD DAT ZE NIET KUNNEN WORDEN GERETOURNEERD.

NIET VOOR HERVERKOOP OF EXPORT BESTEMDE GOEDEREN. U verklaart en garandeert dat u producten en diensten op de Site uitsluitend voor eigen gebruik koopt, en niet voor wederverkoop of export. Gebruik, verkoop, wederuitvoer, levering of heroverdracht, direct of indirect, van de bestelde producten ten behoeve van activiteiten die verband houden met het ontwerp, de productie, het gebruik of de opslag van chemische, biologische of nucleaire wapens of raketten is ten strengste verboden. U verklaart en garandeert voorts dat alle aankopen bestemd zijn voor definitieve levering op locaties binnen de Europese Unie.

OVERMACHT. Fluke is niet aansprakelijk voor niet-levering of vertraagde nakoming wanneer deze vertraging direct of indirect wordt veroorzaakt door, of op enigerlei wijze voortkomt uit, vertraagde levering of niet-levering door de toeleveranciers van Fluke, branden, overstromingen, ongelukken, oproer, oorlog, overheidsingrijpen of embargo's, stakingen of een tekort aan arbeidskrachten, of andere oorzaken (al dan niet vergelijkbaar met de genoemde oorzaken) waarop het geen invloed heeft. De levering geldt als opgeschort zolang dergelijke oorzaken de nakoming vertragen. Fluke is bereid, en u stemt hiermee in, de leveringen te verrichten op een redelijk tijdstip na het wegnemen van dergelijke oorzaken.

ONTWERPWIJZIGINGEN. Fluke en zijn leveranciers behouden zich het recht voor om het ontwerp of de specificaties van de producten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM. U erkent en stemt ermee in dat: (a) u geacht wordt te voldoen aan alle voorwaarden van de specifieke licentieovereenkomst voor producten of diensten die u via de Site verkrijgt, met inbegrip van alle geheimhoudingsverplichtingen en beperkingen inzake wederverkoop, gebruik, 'reverse engineering', verveelvoudiging, vervaardiging, aanpassing, verbetering, verlening van sublicenties, en overdracht van in licentie gegeven producten en diensten; (b) u anderen er niet toe zult brengen, zult aanzetten of zult toestaan om de bepalingen van deze licentieovereenkomsten voor producten en diensten niet na te komen;(c) Fluke en zijn licentiegever(s) de enige en uitsluitende houders zijn en blijven van alle intellectuele eigendomsrechten op alle op de Site beschikbaar gestelde producten en diensten en eventuele daarmee samenhangende specificaties, instructies, documenten of andere materialen, met inbegrip van alle bijbehorende auteursrechten, octrooien, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, voor zover deze onder de krachtens de toepasselijke licentieovereenkomst verleende beperkte licentie vallen. Deze intellectuele eigendomsrechten, of enige intellectuele eigendomsrechten op de via de Site verkregen producten en diensten, gaan niet op u over; en (d) Fluke u een eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie verleent om gratis software die wordt geleverd bij een Fluke-product te gebruiken voor één eenheid product. De licentie kan worden beëindigd als u de software zonder de toestemming van Fluke beschikbaar stelt aan derden. Reservekopieën van de software mogen worden gemaakt, en bij de overdracht van genoemde eenheid product mag u tevens de softwarelicentie overdragen, met een kopie van de software.

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Fluke garandeert dat elk hardwareproduct van Fluke bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode wordt vermeld in de documenten die bij elk product worden verstrekt en vangt aan op de datum waarop het product door Fluke wordt verzonden. Deze garantie is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of producten die, naar het oordeel van Fluke, verkeerd gebruikt, gewijzigd, verwaarloosd of beschadigd zijn door een ongeluk of abnormale werk- of handlingomstandigheden, of die gerepareerd of onderhouden zijn door een andere partij dan een Fluke-servicecentrum.

Fluke garandeert dat de software van Fluke nagenoeg overeenkomstig de functionele specificaties zal werken gedurende 90 dagen vanaf de datum van verzending (indien geleverd op fysieke media) of de datum waarop Fluke toegang heeft verschaft tot de software (indien geleverd door het verstrekken van een licentiecode of langs elektronische weg) en dat, bij levering op fysieke media, de software naar behoren is opgeslagen op niet-defecte media. Fluke garandeert niet dat software foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving beperkt de garantieverplichting van Fluke, ter keuze van Fluke, zich tot terugbetaling van de aankoopprijs, gratis reparatie of vervanging van een defect product dat binnen de toepasselijke garantietermijn is geretourneerd.

Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum van Fluke. Tenzij het servicecentrum van Fluke u mededeelt dat het product kan worden opgehaald, dient u het product met een beschrijving van het probleem en onder vermelding van het door het Fluke-servicecentrum verstrekte RMA-nummer ("return merchandise authorization"), vrachtvrij inclusief verzekering en overige kosten terug te sturen naar dit servicecentrum. Fluke is niet aansprakelijk voor het risico van beschadiging of verlies van het product tijdens het transport. Als Fluke vaststelt dat de schade, het gebrek of de fout veroorzaakt werd door verkeerd gebruik, wijziging, ongeluk of abnormale werk- of handlingomstandigheden, zal Fluke een inschatting maken van de reparatiekosten en u om toestemming vragen alvorens met de reparatiewerkzaamheden te beginnen. Na reparatie of vervanging zal het product aan u worden geretourneerd tegen dezelfde leveringsvoorwaarden als die welke golden voor de oorspronkelijke aankoop van het product.

BEHALVE DE HIERBOVEN VERMELDE GARANTIES GEEFT FLUKE GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VIA DE SITE GEKOCHTE PRODUCTEN EN DIENSTEN, WAARONDER (i) GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, (ii) GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF (iii) GARANTIE TEGEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN; ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET OF IMPLICIET VOORTVLOEIEN UIT DE WET, HANDELWIJZE, UITVOERING, HANDELSGEBRUIK OF ANDERSZINS.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE VOOR INDIRECTE, BIJKOMSTIGE OF GEVOLGSCHADE, SCHADELOOSSTELLING DIE VERDER GAAT DAN DE GELEDEN SCHADE ("PUNITIVE AND EXEMPLARY DAMAGES") OF ANDERE BIJZONDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN GOEDEREN DIE VOORTVLOEIEN UIT ONZE NALEVING, OF NIET-NALEVING, VAN DEZE VOORWAARDEN OF EEN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WE ZIJN GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.

ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, OVERSCHRIJDT IN GEEN GEVAL DE DOOR U BETAALDE BEDRAGEN VOOR DE BETREFFENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U VIA DE SITE HEBT GEKOCHT.

b Ons privacybeleid, dat toegankelijk is via www.fluke.com en/of de Site, is bepalend voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verzameld bij uw aankoop van producten en diensten via de Site.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER. Op alle kwesties die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, zonder uitvoering te geven aan rechtskeuzebepalingen of collisieregels (van Nederland of een ander rechtsgebied) die zouden leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan Nederland.

AFSTAND VAN RECHT OP JURYPROCES. ELKE PARTIJ DOET ONHERROEPELIJK EN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, VAN ENIG RECHT OP EEN JURYPROCES IN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE, GEDING, GESCHIL OF TEGENVORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST OF DE HIERBIJ BEOOGDE TRANSACTIES. ELKE PARTIJ VERKLAART EN ERKENT DAT (A) GEEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE ANDERE PARTIJ UITDRUKKELIJK OF ANDERSZINS TE KENNEN HEEFT GEGEVEN DAT DE ANDERE PARTIJ DE VOORNOEMDE AFSTANDDOENING NIET ZOU TRACHTEN AF TE DWINGEN IN HET GEVAL VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE, (B) ZE DE GEVOLGEN VAN DEZE AFSTANDDOENING HEEFT OVERWOGEN, (C) ZE WILLENS EN WETENS AFSTAND DOET, EN (D) ZE HEEFT BESLOTEN DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN MET INACHTNEMING VAN ONDER MEER DE WEDERZIJDSE AFSTANDDOENINGEN EN VERKLARINGEN IN DIT ARTIKEL.

OVERDRACHT. U mag geen van uw rechten op grond van deze Voorwaarden overdragen noch uw verplichtingen delegeren zonder onze schriftelijke toestemming. Iedere beweerdelijke overdracht of delegatie in strijd met het bepaalde in dit Artikel is nietig. Een overdracht of delegatie laat uw verplichtingen op grond van deze Voorwaarden onverlet.

GEEN AFSTANDDOENING. Indien we rechten of bepalingen uit deze Voorwaarden niet afdwingen, wil dat niet zeggen dat we afzien van de toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. Afstand van een recht of bepaling heeft enkel rechtskracht indien de afstanddoening schriftelijk kenbaar gemaakt en ondertekend wordt door een bevoegde vertegenwoordiger van Fluke.

DERDENBEDING. Deze Voorwaarden verlenen geen rechten of rechtsmiddelen aan andere personen of entiteiten dan uzelf of, indien u optreedt namens een organisatie of bedrijf, deze organisatie of dit bedrijf.

KENNISGEVINGEN. (a) Aan u. We kunnen u krachtens deze Voorwaarden informeren door: (1) een bericht te sturen naar het door u verstrekte e-mailadres of (ii) een bericht te plaatsen op de Site. Per e-mail verstuurde kennisgevingen worden van kracht zodra we de e-mail versturen, tenzij we bericht ontvangen dat de e-mail niet kan worden afgeleverd, en kennisgevingen op de Site hebben rechtskracht zodra ze worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres up-to-date te houden. (b) Aan ons. Om ons krachtens deze Voorwaarden te informeren, moet u contact met ons opnemen door persoonlijke afgifte, correspondentie per post of aangetekend schrijven aan Fluke Europe B.V., Science Park Eindhoven 5110, 5692 EC Son, Nederland of per e-mail aan contract.management@fluke.com, in beide gevallen gericht aan de juridische afdeling van Fluke. We kunnen ons correspondentieadres bijwerken door een bericht op de Site te plaatsen. Persoonlijk bezorgde kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht. Per post verstuurde kennisgevingen worden van kracht één werkdag nadat ze zijn verzonden. Per aangetekend schrijven verstuurde kennisgevingen worden van kracht drie werkdagen nadat ze zijn verzonden. Per e-mail verstuurde kennisgevingen worden van kracht na verzending, tenzij u een bericht hebt ontvangen dat ze niet afgeleverd kunnen worden.

SCHEIDBAARHEID. Als een der bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig, nietig of onafdwingbaar is, dan wordt die bepaling gescheiden van deze Voorwaarden, hetgeen de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Voorwaarden onverlet laat.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Onze orderbevestiging, deze Voorwaarden, de licentieovereenkomst betreffende producten of diensten die u op of via de Site verkrijgt, eventuele gebruiksvoorwaarden van de Site en ons privacybeleid vormen de definitieve, volledige overeenkomst tussen u en ons betreffende de in deze Voorwaarden genoemde aangelegenheden.